• Hotline 028 7301 6011 / 028 9999 6011
  • VN | EN

Công cụ tính toán

Tính toán khoản thuê

Bước 1: Chọn mục "Công cụ tính toán" tại Website Chaileasetrade theo link sau: http://www.chaileasetrade.com.vn/vn/tinh-toan-khoan-thue 

Bước 2: Nhập các thông số của khoản thuê tài chính

*Đơn vị tiền tệ: VND hoặc USD

Bước 2: Nhấp vào nút "Tính toán" để xem kết quả (lịch trình khoản thuê tài chính)

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CITCL