• Hotline 028 7301 6011 / 028 9999 6011
  • VN | EN

Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Ngày có hiệu lực: 18/01/2019

Bằng việc đăng ký, truy cập vào (các) Kênh kết nối của Chailease (như được định nghĩa tại Điều 1.2) cũng đồng nghĩa là Người dùng (như được định nghĩa tại Điều 1.3) cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ đúng mọi điều khoản được nêu tại Thỏa thuận sử dụng này (sau đây được gọi tắt là “Thỏa thuận”) trong hiện tại và kể cả các thay đổi trong tương lai (nếu có) để được phép sử dụng các chức năng như nêu tại Thỏa thuận này dưới đây.

Nếu Người dùng muốn có thêm thông tin thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại (84-28) 9999 6011 hoặc địa chỉ công ty tại Tầng 26-27-28, Tòa nhà Saigon Trade Centre, 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điều 1: Định nghĩa

Các từ ngữ trong Thỏa thuận này sau đây được hiểu như sau:

1.1. Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Chailease (sau đây được gọi tắt là “Chailease”)

1.2. Kênh kết nối của Chailease (sau đây được gọi tắt là “Kênh kết nối”): là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng nội bộ phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin, thuộc sở hữu của Chailease, bao gồm: (i) Website (sau đây được gọi tắt là “Website”), (ii) bất kỳ Ứng dụng nào (sau đây được gọi tắt là “Ứng dụng”) và (iii) bất kỳ kênh kết nối nào khác hình thành trong tương lai do Chailease tạo ra hoặc thuê bên thứ ba tạo ra hoặc kết hợp với bên thứ ba tạo ra, mà có thể bị gián đoạn vận hành vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

1.3. Người dùng: là Chủ sở hữu Tài khoản, không phân biệt cá nhân, tổ chức truy cập Kênh kết nối. Để cho rõ ràng, khi một tổ chức bằng cách nào đó cử nhân viên của mình tạo lập Tài khoản để truy cập Kênh kết nối thì tổ chức đó đương nhiên là Người dùng và vì thế chấp nhận Thỏa thuận này.

1.4. Tài khoản: là Tài khoản của Người dùng được đăng ký với Chailease hoặc do Chailease tự cấp cho Người dùng, trong trường hợp có yêu cầu, bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập và sử dụng tại Kênh kết nối, Người dùng không được chia sẻ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác theo quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm bởi Người dùng.

1.5. Tên đăng nhập: được đăng ký với Chailease hoặc do Chailease tự cấp cho Người dùng được dùng để đăng nhập và sử dụng (các) Chức năng trên Kênh kết nối.

1.6. Mật khẩu: có thể do Chailease cung cấp khi Người dùng truy cập lần đầu. Người dùng được khuyến cáo thay đổi Mật khẩu ngay sau khi truy cập lần đầu tiên sử dụng và định kỳ thay đổi Mật khẩu.

1.7. Thỏa thuận với Chailease: là bất kỳ thảo thuận nào được ký (nếu có) giữa Người dùng và Chailease trong (i) hiện tại và (ii) tương lai (nếu có) theo các giấy phép, quyết định, giấy chứng nhận hay văn bản có giá trị tương đương được phát hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cấp cho Chailease.

1.8. Thông tin Người dùng: là thông tin do Người dùng cung cấp, bao gồm cả thông tin được cung cấp do và/hoặc phát sinh từ trong quá trình Người dùng sử dụng (các) Chức năng do Kênh kết nối mang lại.

1.9. Chức năng: là những hoạt động Chailease mang lại cho Người dùng khi truy cập Kênh kết nối, như được xác định tại Thỏa thuận này.

1.10. Hóa đơn điện tử: là hóa đơn do Chailease phát hành cho Người dùng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thông qua Kênh kết nối.

1.11. Lịch trình trả nợ: là lịch trình thanh toán theo thỏa thuận với Chailease và các Phụ lục đính kèm (nếu có).

1.12. Thông báo thanh toán: là thông báo thanh toán của từng kỳ hạn cụ thể theo Lịch trình trả nợ do Chailease phát hành phù hợp với Thỏa thuận tại các thỏa thuậnvới Chailease (nếu có).

1.13. Các Chức năng khác mà Chailease cung cấp theo từng thời kỳ: là những hoạt động mà Chailease đã, đang hoặc sẽ cung cấp cho Người dùng trong hiện tại và tương lai (nếu có).

1.14. Quản lý thông tin trên Ứng dụng: là nội dung được quy định tại Thỏa thuận này, bao gồm việc thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng và cung cấp thông tin của Người dùng trên Kênh kết nối thông qua việc Người dùng sử dụng bất kỳ hoạt động nào của Chailease (nếu có).

Điều 2: Các Chức năng do Chailease cung cấp

2.1. Chailease cung cấp các Chức năng sau đây khi Người dùng truy cập vào Kênh kết nối bao gồm:

1. Thông tin Người dùng.

2. Hóa đơn điện tử.

3. Lịch trình trả nợ.

4. Thông báo thanh toán.

5. (Các) thỏa thuận với Chailease.

6. Các Chức năng khác mà Chailease cung cấp theo từng thời kỳ (nếu có).

2.2. Người dùng có thể tham khảo cách thức hướng dẫn sử dụng cho từng hoạt động nêu tại Điều 2.1 trên Website của Chailease (nếu có phát sinh).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chailease

3.1. Khi sử dụng Kênh kết nối, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình, Chailease đòi hỏi Người dùng phải tạo Tài khoản và cung cấp Thông tin Người dùng chính xác và tự bảo mật Tài khoản của mình. Chailease không chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh đối với Tài khoản của Người dùng.

3.2. Chailease thực hiện việc bảo mật Thông tin Người dùng theo quy định pháp luật Việt Nam thông qua việc duy trì đội ngũ nhân viên, hệ thống điện tử và các thủ tục bảo mật đáp ứng các yêu cầu của luật pháp. Trong trường hợp Chailease hợp tác với các công ty khác, Chailease không có trách nhiệm yêu cầu họ bảo mật các Thông tin Người dùng mà họ nhận được và nếu có yêu cầu thì trách nhiệm của Chailease chỉ dừng lại ở việc yêu cầu này.

3.3. Chailease được phép gửi những thông tin hoạt động của Chailease cung cấp mà Chailease cho là phù hợp với quyền lợi và nhu cầu của Người dùng thông qua Thông tin Người dùng đã được cung cấp.

3.4. Chailease có quyền mời những người truy cập Kênh kết nối tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác do Chailease quyết định.

3.5. Trong chừng mực pháp luật hiện hành không giới hạn hay cấm đoán, Chailease có thể tiết lộ mọi thông tin của Người dùng cho bất kỳ bên nào và/hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và/hoặc các trường hợp khác theo quy định của Thỏa thuận này nhằm phục vụ Người dùng tốt hơn. Chailease được phép chuyển thông tin cá nhân của Người dùng đến các đơn vị có liên quan và/hoặc đối tác của Chailease hoặc bên thứ ba khác ở trong và ngoài Việt Nam. Khi thực hiện việc này, Chailease đảm bảo thông tin cá nhân của Người dùng được bảo vệ và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều khoản này sẽ duy trì hiệu lực kể cả khi đã chấm dứt (các) thỏa thuận với Chailease.

3.6. Việc truy cập Kênh kết nối của Người dùng hoặc dữ liệu truy cập từ Người dùng có thể được lưu trữ, ghi nhận lại cho mục đích phân tích dữ liệu truy cập và mô hình sử dụng phổ biến. Thông qua việc thu thập các Thông tin Người dùng này, Chailease mong muốn tạo ra hoạt động hiệu quả hơn cho Người dùng.

3.7. Không có dữ liệu được truyền qua Internet, mạng không dây, hay hệ thống lưu trữ dữ liệu nào được đảm bảo an toàn 100%. Tuy nhiên, Chailease theo khả năng của mình đánh giá và cập nhật các biện pháp an ninh nhằm bảo mật Thông tin Người dùng theo cách hiệu quả nhất.

3.8. Chailease bảo lưu quyền chấm dứt, thay đổi, và/hoặc tạm ngừng các Chức năng trên Kênh kết nối mà không cần thông báo trước hay đồng ý của Người dùng.

3.9. Chailease sẽ không chịu trách nhiệm đối với (i) bất kỳ việc sử dụng trái mục đích nào của Người dùng; (ii) vận hành bất kỳ Chức năng nào xuất phát từ lệnh, chỉ thị của Kênh kết nối mà không có lỗi cố ý của Chailease; (iii) sai lệch, mất bất kỳ giao dịch, Chức năng nào trong suốt quá trình vận hành, truyền tải; (iv) bất kỳ hậu quả nào phát sinh hay có liên quan đến (các) thay đổi nào mà không được thông báo cho Chailease. Để bổ sung vào điểm này, Chailease không có nghĩa vụ cam kết về chất lượng đường truyền, tín hiệu internet do nhà cung cấp của Người dùng cung cấp trong suốt quá trình Người dùng truy cập Kênh kết nối.

3.10. Chailease có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện việc sửa đổi, nâng cấp hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến Kênh kết nối do Chailease cung cấp tùy từng thời điểm.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

4.1. Người dùng được phép sử dụng (các) Chức năng do Chailease cung cấp theo Thỏa thuận này. Đối với Thông tin Người dùng đã được cung cấp cho Chailease để sử dụng Chức năng được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật.

4.2. Người dùng có thể lựa chọn không tiếp tục nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo bằng cách gửi thư cho Chailease đến địa chỉ được nêu trên. Tuy nhiên, Người dùng cần lưu ý rằng việc lựa chọn không tiếp tục này có thể làm ảnh hưởng đến các quyền lợi trong tương lai của Người dùng mà theo đó Chailease không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào xảy ra khi Người dùng thực hiện hành vi này.

4.3. Nếu Người dùng có lý do để tin rằng sự tương tác của Người dùng với Chailease không an toàn, Người dùng vui lòng thông báo với Chailease ngay lập tức bằng cách liên hệ tới địa chỉ email, số điện thoại nêu trên. Tuy nhiên, các nghi ngờ này không tạo thành bằng chứng để cản trở hay từ chối việc Chailease tiết lộ và/hoặc sử dụng thông tin của Người dùng.

4.4. Người dùng thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập nào vào Kênh kết nối bằng Tên Tài khoản đã đăng ký với Chailease dù lần đầu hay đã được thay đổi sau đó đều được coi là chính Người dùng truy cập. Vì điểm này, Người dùng từ bỏ quyền khiếu nại Chailease cũng như từ bỏ yêu cầu bồi thường đối với Chailease khi có bất kỳ việc truy cập nào xảy ra ngoài ý chí của Người dùng. Theo đó, Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại xảy ra trong trường hợp làm mất, làm lộ thông tin Tài khoản cho bên thứ ba.

4.5. Người dùng đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà Chailease yêu cầu để phục vụ cho việc Chailease cung cấp Chức năng hay cho mục đính nào mà Chailease thấy cần thiết. Người dùng cam kết các thông tin cung cấp là chính xác và cập nhật nhất. Khi có thay đổi các thông tin về địa chỉ email, số điện thoại thì Người dùng ngay lập tức thông báo cho Chailease để cập nhật, trừ trường hợp đã chấm dứt tất cả các thỏa thuận với Chailease. Khi có bất kỳ thông tin của bên thứ ba nào được Người dùng cung cấp cho Chailease thì Chailease sẽ đương nhiên hiểu rằng Người dùng đã có sự chấp thuận từ bên thứ ba cho việc tiết lộ này và theo đó Chailease sẽ không chịu các trách nhiệm có liên quan.

4.6. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung, thông tin do mình cung cấp.

4.7. Người dùng phải đảm bảo an toàn và bí mật cho Tài khoản của mình và các thông tin khác do Chailease cung cấp bằng các biện pháp cần thiết. Người dùng, bằng chi phí của mình, tự trang bị, nâng cấp, bảo trì các máy móc, dụng cụ cần thiết đề đảm bảo không làm gián đoạn việc truy cập Kênh kết nối.

4.8. Tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của mình và các hậu quả phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến và/hoặc kết quả từ hành vi của mình khi tương tác trên Kênh kết nối.

4.9. Người dùng đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ ràng buộc Người dùng trong một chừng mực cần thiết kể cả khi đã chấm dứt (các) thỏa thuận với Chailease.

4.10. Người dùng đồng ý rằng Chailease có thể tự động thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, công bố và cung cấp thông tin của Người dùng nhằm mục đích nhận diện, xác thực, tiết lộ thông tin để có thể phát hiện gian lận và xử lý các yêu cầu khác của Người dùng hay cho bất kỳ mục đích nào khác khi Chailease thấy cần thiết và Người dùng cũng đồng ý rằng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ các hành vi nhằm chống lại Chailease trong mọi trường hợp.

Điều 5: Loại trừ trách nhiệm

Chailease không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc hậu quả phát sinh xảy ra với Người dùng từ việc:

5.1. Người dùng sử dụng Kênh kết nối không đúng quy định, không đúng hướng dẫn, trừ trường hợp do lỗi cố ý của Chailease.

5.2. Người được Người dùng ủy quyền đã sử dụng Chức năng hoặc tiếp cận các thông tin mà Chức năng cung cấp không đúng quy định, không đúng hướng dẫn.  

5.3. Người dùng làm mất, bị đánh cắp, bị lộ, ….đối với Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký với Chailease dẫn đến người khác sử dụng những thông tin này để sử dụng (các) Chức năng hoặc tiếp cận những thông tin mà (các) Chức năng cung cấp.

5.4. Sự trì hoãn, chậm trễ hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với việc sử dụng Chức năng ngoài khả năng kiểm soát của Chailease, bao gồm nhưng không giới hạn: việc nâng cấp, sửa chữa Kênh kết nối; lỗi đường truyền internet.

5.5. Người dùng sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp các Chức năng trên Kênh kết nối do sự chậm trễ, gián đoạn hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào mà không phải do lỗi cố ý từ Chailease.

5.6. Trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, đình công hoặc các yêu cầu, chỉ thị của cơ quan nhà nước.

5.7. Các trường hợp khác như được quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 6: Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ các hạng mục thông tin tại Điều 2.1 sẽ tuân theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trường hợp Người dùng không tìm thấy dữ liệu liên quan thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại của Chailease tại phần đầu Thỏa thuận.

Điều 7: Chấm dứt Thỏa thuận

7.1. Bất kỳ vi phạm nào được Chailease tìm thấy hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng sẽ có xảy ra vi phạm thì Chailease có thể ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

7.2. Chấm dứt Tài khoản Người dùng sau một khoảng thời gian mà Chailease cho rằng đủ lâu mà trong khoảng thời gian đó Người dùng không có tương tác hoặc không còn nhu cầu tương tác trên Kênh kết nối và việc chấm dứt Tài khoản Người dùng cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt các Chức năng được cung cấp tương ứng cho Người dùng, trừ trường hợp Người dùng đăng ký mới tại Chailease. Việc chấm dứt này không cần được thông báo trước cho Người dùng.

7.3. Chailease cũng có quyền chấm dứt Tài khoản Người dùng sau khi nhận được thông báo về việc chết, mất tích hoặc giải thể, phá sản của Người dùng.

Điều 8: Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản nêu trong Thỏa thuận này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Trường hợp có xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Nếu thương lượng hoặc hòa giải không thành thì các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

Điều 9: Điều khoản chung

9.1. Các nội dung theo Thỏa thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

9.2. Thỏa thuận này sẽ vẫn duy trì hiệu lực kể cả sau khi Người dùng hoàn tất nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận với Chailease hoặc (các) thỏa thuận với Chailease bị chấm dứt trước hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 6.

9.3. Tùy từng thời điểm, Chailease có thể thay đổi nội dung Thỏa thuận này. Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được nêu trên và ghi rõ thời gian cuối cùng Thỏa thuận này được sửa đổi hoặc thay đổi cơ bản. Việc kiểm tra ngày có hiệu lực cho phép Người dùng xác định liệu có những thay đổi so với phiên bản Người dùng đã xem trước đó. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ cập nhật và thay đổi nào, Người dùng có thể lựa chọn ngừng sử dụng. Người dùng lưu ý rằng việc ngừng sử dụng này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đang được cung cấp bởi Chailease và Chailease sẽ không chịu trách nhiệm về việc này. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận tạo thành chấp thuận của Người dùng đối với Thỏa thuận được thay đổi này.

 

 

Mạng lưới quốc tế

Đối tác của CITCL